ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เที่ยวเว้ ทัวร์เที่ยวดานัง ทัวร์เที่ยวฮอยอัน ทัวร์เที่ยวเวียดนามกลาง ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ข้อมูลทัวร์เวียดนามกลาง ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามกลาง รับจัดทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลางราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามกลางราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลางคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามกลาง บริษัททัวร์เวียดนามกลาง บริษัทนำเที่ยวเวียดนามกลาง

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวอินโดจีน เวียดนามกลาง - สะหวันนะเขต - ดองฮา - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน
แบบ 6 วัน 5 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยวอินโดจีน
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดองฮา - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน
เวียดนามภาคกลาง เมืองท่าดานัง เมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม
เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน
อิ่มอร่อยกับรายการอาหารพื้นเมือง เลิศรส ลิ้มรสกุ้งมังกรและอาหารทะเลสดๆ
(6 วัน/ 5 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราเดินทางโดยรถบัส หรือรถตู้ และจะต้องนอนบนรถ 2 คืน นอนโรงแรม 3 คืน
Day 1: กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
17.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย
18.00 น. เดินทางสู่จังหวัดมุกดาหารโดยรถโค้ชหรือรถตู้ ปรับอากาศ VIP จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 2: มุกดาหาร - ลาว - ด่านสะหวันเขต - ลาวบาว - อุโมงค์วินหม็อก - เว้ (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จ.มุกดาหาร ทำธุรกิจส่วนตัวยามเช้า
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้า เมืองทำพิธีการตรวจคนออกเมืองของ ตม. ไทย เรียบร้อยแล้ว เดินทางข้ามฝั่งสู่ แผ่นดิน ของ สปป.ลาว เมืองสะหวันเขต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ เจ้าหน้าที่ฝั่งลาว แล้ว นำท่านขึ้นรถปรับ อากาศของเวียดนาม พบมัคคุเทศก์ พูดภาษาไทย เพื่อพาท่านไป ชายแดนลาว–เวียดนามที่ชายแดน ลาวบาว(แดนสวรรค์) ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร สามารถ แลกเงินด่องได้ที่นี่ (1 บาท/ 650 ด่อง)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการ ตม. เรียบร้อยแล้ว ท่านจะเข้าสู่ ถนนหมายเลข 9 ตามเส้นทาง ประเทศลาว สู่ประเทศ เวียดนามในระหว่างการเดินทาง สองข้างทาง ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนีย์ภาพที่สวยงามของแนวเขาป่าสีเขียว ๆ และ ทุ่งข้าวอันเขียวขจีท่านจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่าย และสงบเย็น ตามแบบฉบับของประเทศ ลาว ผู้รักสันโดด ชมทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม ลำธาร และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในเขตภาคกลางของเวียดนาม เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวจุดแรก อุโมงค์วินหม็อก เป็นอุโมงค์หลบภัยที่มีขนาดใหญ่ที่ชาว เวียดนามใช้หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกาซึ่งคนในหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี ค.ศ. 1966 ใช้เวลา 20 เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออก 13 ทาง และได้อาศัยอยู่นานถึง 5 ปี สมควรแก่เวลา เดินทางต่อสู่ เมืองเว้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร ก็เข้าโรงแรมที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 3: เว้ (พระราชวังหลวง) - เจดีย์เทียนมู่ - เมืองโบราณฮอยอัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ชม พระราชวังหลวง ของจักรพรรดิ์และสุสานของพระราชวงค์ที่สร้างไว้กลางป้อมอย่างแข็งแรง เที่ยวชมพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลกต่อจากนั้นนำท่าน ชม เจดีย์วัดเทียนมู่ สูงริมแม่น้ำหอม>
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองดานัง ผ่านคาบสมุทรลังโก ลอดอุโมงค์ความยาว 6,000 เมตร ที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก จากนั้นนำท่านตามรอยละครดัง”ฮอยอันฉันรักเธอ” ที่เมืองฮอยอัน ชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดี และต่อเนื่องโดยลูกหลานมาแล้วประมาณ 8 รุ่น ท่านจะได้ชม สมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน มีสะพานญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่นที่ต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก อาทิ โคมไฟ ภาพปัก ผ้าไหม ไม้แกะสลัก ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย ชมความสวยงามของเมืองฮอยอันยามค่ำคืน หรือปั่นจักรยานชมเมืองฮอยอัน
Day 4: ดานัง – พิพิธภัณฑ์จาม - ตลาดซองฮาน – สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ - ตลาดดองบา - เว้
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เมืองดานัง ชม พิพิธภัณฑ์จาม ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2479 จัดแสดงยุคต่าง ๆ 4 ยุคตามแหล่งกำเนิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์จาม ซึ่งจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ รูปสลักหิน ที่นำมาจากไมเชิน อาณาจักรโบราณของชนเผ่าจามที่ใหญ่และมากที่สุดในโลก จากนั้นได้เวลาช้อปปิ้งที่ ตลาดซองฮาน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองเว้ ผ่านเส้นทางเลียบภูเขาที่โอบแนวชายฝั่งทะเลจีนใต้ มองเห็นแนวชายฝั่งทะเลหลายสิบกิโลเมตร ทอดตัวยาวอยู่เบื้องล่าง และผ่านช่องเขาไฮ่เวินซึ่งมีเทือกเขาทั้งสองออกจากกันเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองเว้ ชม สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของาชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงี่ยนซึ่งออกแบบ ผสมผสานแบบฝรั่งเศสชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า คล้าย สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เมืองซีอาน ประเทศจีน จากนั้นเชิญอิสระกับการช้อปปิ้ง สินค้าจาก ตลาดดองบา ตลาดใจกลางเมืองเว้ขายสินค้ามากมายหลายชนิดทั้งของกินและของใช้รวมถึงของที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารเย็น จากนั้น ลงเรือ ล่องแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเวียดนามอันแสนไพเราะ จากนั้นพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
Day 5: เว้ – สะหวันเขต – วัดพระธาตุอินอัง - ตลาดอินโดจีน – มุกดาหาร
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร ออกเดินทางสู่แคว้น สะหวันนะเขต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ปลอดภาษีของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง เป็น หมู่บ้านสลับกับต้นไม้เขียวขจี ชมวีถีของชาวบ้าน ทั้งสองประเทศ ตามอัธยาศัย ถึงเมืองสะหวันเขต นมัสการ วัดพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสะหวันนะเขต การแต่งกายก่อนที่จะเข้าในวัดผู้หญิงจะต้องนุ่งผ้าถุงเท่านั้นถึงจะเข้าวัดได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารออกเดินทาง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ ด่านไทยนำคณะกลับรถบัสคันเดิม ออกเดินทางสู่ ตลาดอินโดจีน ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ก่อนกลับบ้าน อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 6: กรุงเทพฯ
 
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย พร้อมความประทับใจ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เที่ยวเว้ ทัวร์เที่ยวดานัง ทัวร์เที่ยวฮอยอัน ทัวร์เที่ยวเวียดนามกลาง ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ข้อมูลทัวร์เวียดนามกลาง ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามกลาง รับจัดทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลางราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามกลางราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลางคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามกลาง บริษัททัวร์เวียดนามกลาง บริษัทนำเที่ยวเวียดนามกลาง