ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย ทัวร์เที่ยวซาปา ทัวร์เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวเวียดนามเหนือ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ข้อมูลทัวร์เวียดนามเหนือ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ รับจัดทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามเหนือราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามเหนือ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามเหนือ

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์
แบบ 4 วัน 3 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยวสุดคุ้ม
เยือนเวียดนามภาคเหนือ ท่องเที่ยวฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์
ฮานอย ... เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก
ซาปา ... หลังคาโลกแห่งอินโดจีน สัมผัสขุนเขา สายลม สายหมอก ที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันได และชนเผ่าต่างๆ
ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) ... ล่องเรือกระจาด นิงห์บิงห์ ชมถ้ำลอดตำก๊ก
(4 วัน/ 3 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
Day 1: กรุงเทพฯ - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - หุ่นกระบอกน้ำ - ลาวไก
10.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เคาน์เตอร์ Q
13.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 614
14.45 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เดินทางเข้าตัวเมืองฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์
17.00 น. ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
18.00 น. อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรม (แนะนำให้เปิดห้องแบบ Day Use 1 ชม.) จากนั้น รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงฮานอย
21.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัด ลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ RATRACO TRAIN / GREEN TRAIN / TULICO TRAIN (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ ... ราตรีสวัสดิ์
Day 2: ลาวไก – ซาปา – Ham Rong (Dragon Jaw) - Silver Water Fall - Ta Van Village
05.30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัด ลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร เดินเท้าขึ้นสู่ Ham Rong (Dragon Jaw) เทือกเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ และที่สำคัญ เราสามารถมองเห็นเมืองซาปาในมุมที่สวยงามที่สุดได้จากที่นี่ *การเดินเท้าขึ้น Ham Rong สภาพร่างกายจะต้องพร้อม ควรออกกำลังกายมาบ้าง ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จากนั้นเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก Thac Bac) น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางสู่ Ta Van Village (Ta Van แปลว่า ตะวัน จึงมีการคาดการณ์ว่าเป็นรากศัพท์มาจากเผ่าไทขาว/ไทดำ แต่ชาวเวียดนามออกเสียงว่า "ตาฟาน") ซึ่งห่างจากเมืองซาปาประมาณ 10 กม. ที่นี่ท่านจะได้ชมการทำนาแบบขั้นบันได สวยงามยิ่งนัก แต่ถนนหนทางค่อนข้างลำบาก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร Check in เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.... ZZzz
Day 3: ซาปา – Cat Cat Village - ลาวไก - ตลาด COCLEU
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร ไปชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม. *การมาเที่ยวที่นี้ สภาพร่างกายจะต้องพร้อม ควรออกกำลังกายมาบ้าง ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ได้เวลาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางกลับ ลาวไก ชมสินค้าและ ช้อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ที่ ตลาด Coc Leu แล้วก็รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ RATRACO TRAIN / GREEN TRAIN / TULICO TRAIN (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
Day 4: ฮานอย - นิงห์บิงห์ - วัดดินห์ และวัดเลอ - ล่องเรือกระจาด - ถ้ำลอดตำก๊ก - ฮาลองบก - กรุงเทพฯ
 
04.30 น. เดินทางถึงกรุงฮานอย ให้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรม (แนะนำให้เปิดห้องแบบ Day Use 1 ชม.) จากนั้นรับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง นิงห์บิงห์ อดีตที่ตั้งเมืองหลวงในราชวงศ์ดินห์ (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง) ชม วัดดินห์ และวัดเลอ วัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมามากกว่า 1,000 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจาด ชม ถ้ำลอดตำก๊ก พร้อมทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพาย ชมภูเขาหินนับหมื่นๆยอดที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองเบย์ และถูกขนานนามว่า "ฮาลองบก"
17.55 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารเย็น เดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
23.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 615
01.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. *** สิ้นสุดการเดินทางโดยสวัสดิภาพและ ประทับใจ ***
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย ทัวร์เที่ยวซาปา ทัวร์เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวเวียดนามเหนือ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ข้อมูลทัวร์เวียดนามเหนือ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ รับจัดทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามเหนือราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามเหนือ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามเหนือ