ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮานอย เที่ยวฮานอย ทัวร์ซาปา เที่ยวซาปา โปรแกรมทัวร์ซาปา

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวฮานอย ซาปา
แบบ 4 วัน 3 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยว
ทัวร์ฮานอย ซาปา (4 วัน/ 3 คืน)
ชินจ่าว...ซาปา หลังคาโลกแห่งอินโดจีน สัมผัสขุนเขาและสายลมหมอก
ด้วยภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันไดและสีสันความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ
โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Day 1: กรุงเทพฯ - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – วัดเสาเดียว - วิหารวรรณกรรมวันเหมียว – ช็อปปิ้ง 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - หุ่นกระบอกน้ำ - ลาวไก
04.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E
06.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3700
08.40 น.

เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เดินทางเข้าเคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศ จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ จากนั้นชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม

เที่ยง รับประทานกลางวัน หลังอาหาร เข้าชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร เดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงฮานอย
21.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ ... ราตรีสวัสดิ์
Day 2: ลาวไก – ซาปา – Ham Rong (Dragon Jaw) - Silver Water Fall - Ta Van Village
05.30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัด ลาวไก ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร เดินเท้าขึ้นสู่ Ham Rong (Dragon Jaw) เทือกเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ และที่สำคัญ เราสามารถมองเห็นเมืองซาปาในมุมที่สวยงามที่สุดได้จากที่นี่ จากนั้นเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางสู่ Ta Van Village (Ta Van แปลว่า ตะวัน จึงมีการคาดการณ์ว่าเป็นรากศัพท์มาจากเผ่าไทขาว/ไทดำ แต่ชาวเวียดนามออกเสียงว่า "ตาฟาน") ซึ่งห่างจากเมืองซาปาประมาณ 10 กม. ที่นี่ท่านจะได้ชมการทำนาแบบขั้นบันใด สวยงามยิ่งนัก แต่ถนนหนทางค่อนข้างลำบาก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ... หลังอาหาร Check in เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.... ZZzz
Day 3: ซาปา – Cat Cat Village - ลาวไก - ตลาด COCLEU
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ได้เวลาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางกลับ ลาวไก ชมสินค้าและ ช้อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ที่ ตลาด COCLEU
เย็น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
Day 4: ฮานอย – กรุงเทพฯ
 
04.30 น. เดินทางถึงกรุงฮานอย รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3701
11.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮานอย เที่ยวฮานอย ทัวร์ซาปา เที่ยวซาปา โปรแกรมทัวร์ซาปา