ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย ทัวร์เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวฮาลองบก ทัวร์เที่ยวนิงห์บิงห์ ทัวร์เที่ยวเวียดนามเหนือ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ข้อมูลทัวร์เวียดนามเหนือ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ รับจัดทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามเหนือราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามเหนือ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามเหนือ

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
แบบ 4 วัน 3 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยวสุดคุ้ม...เวียดนามเหนือ
เยือนเวียดนามภาคเหนือ ท่องเที่ยวฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง ล่องเรือกระจาด นิงห์บิงห์ ชมถ้ำลอดตำก๊ก ฮาลองบก
สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม
ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
(4 วัน/ 3 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
Day 1: กรุงเทพฯ - ฮานอย - ฮาลองเบย์ - ตลาดไนท์พลาซ่า
10.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เคาน์เตอร์ Q
13.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 614
14.45 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เดินทางสู่ มรดกโลก ฮาลองเบย์ ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง)
เย็น ถึงเมืองฮาลอง รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก... ราตรีสวัสดิ์
Day 2: ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำด่งเทียนกุง - ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อชื่นชมมรดกโลก ฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง(ถ้ำสวรรค์) ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์บนเรือ อีกทั้งทุกท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง
บ่าย เดินทางสู่เมือง นิงห์บิงห์ อดีตที่ตั้งเมืองหลวงในราชวงศ์ดินห์ (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นเมืองที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ มีลักษณะเด่นคือ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนถูกขนานนามว่า "อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก"
เย็น รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร Check in เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.... ZZzz
Day 3: นิงห์บิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ถ้ำลอดตำก๊ก - ฮาลองบก - วัดดินห์ และวัดเลอ - ทะเลสาบคืนดาบ - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร ไป ล่องเรือกระจาด ชม ถ้ำลอดตำก๊ก พร้อมทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพาย ชมภูเขาหินนับหมื่นๆยอดที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองเบย์ และถูกขนานนามว่า "ฮาลองบก" จากนั้นชม วัดดินห์ และวัดเลอ วัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมามากกว่า 1,000 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลาง ทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem) ชม วัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี จากนั้นชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และเดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
เย็น รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 4: สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – วัดเสาเดียว – วัดวันเหมียว - เจดีย์เฉินกว๊อก - ช็อปปิ้ง 36 สาย - กรุงเทพฯ
 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก หลังอาหาร เดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศ จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิมได้
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง นิงห์บิงห์ อดีตที่ตั้งเมืองหลวงในราชวงศ์ดินห์ (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง) ชม วัดดินห์ และวัดเลอ วัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมามากกว่า 1,000 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจาด ชม ถ้ำลอดตำก๊ก พร้อมทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพาย ชมภูเขาหินนับหมื่นๆยอดที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองเบย์ และถูกขนานนามว่า "ฮาลองบก"
17.55 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารเย็น เดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
23.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 615
01.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. *** สิ้นสุดการเดินทางโดยสวัสดิภาพและ ประทับใจ ***
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย ทัวร์เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวฮาลองบก ทัวร์เที่ยวนิงห์บิงห์ ทัวร์เที่ยวเวียดนามเหนือ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ข้อมูลทัวร์เวียดนามเหนือ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ รับจัดทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามเหนือราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามเหนือ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามเหนือ