ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย ทัวร์เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวเวียดนามเหนือ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ข้อมูลทัวร์เวียดนามเหนือ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ รับจัดทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามเหนือราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามเหนือ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามเหนือ

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวฮานอย ฮาลองเบย์
แบบ 3 วัน 2 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยว ... CLASSICAL HANOI 3 DAYS
ท่องเที่ยวฮานอย - ฮาลองเบย์
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟู้ด มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
(3 วัน/ 2 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Day 1: กรุงเทพฯ - ฮานอย - ฮาลองเบย์
04.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E
06.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3700
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เดินทางเข้าสู่กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) ซึ่งสร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เข้าชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ชมเรื่องราวการต่อสู้สงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ชมวีดีโอและภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสู้รบของเหล่าทหารหาญในสมรภูมิสงครามเวียดนาม สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง)
เย็น ถึงเมืองฮาลองบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า จากนั้นเข้าที่พัก
Day 2: ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำด่งเทียนกุง - ทะเลสาบคืนดาบ - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อชื่นชมมรดกโลก ฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง(ถ้ำสวรรค์) ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์บนเรือ อีกทั้งสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสดๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง
บ่าย กลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อ สู่กรุงฮานอยในเส้นทางเดิม แวะ เลือกซื้อของฝาก ชมงานฝีมือระหว่างทางกลับ ถึงฮานอย ชม วัดหง็อกเซิน และชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับที่พัก
Day 3: ฮานอย - กรุงเทพฯ
 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3701
11.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. *** สิ้นสุดการเดินทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ ***
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย ทัวร์เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวเวียดนามเหนือ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ข้อมูลทัวร์เวียดนามเหนือ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ รับจัดทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามเหนือราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามเหนือ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามเหนือ