ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน
แบบ 3 วัน 2 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยว
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน (3 วัน / 2 คืน)
หวุงเต่า ... เมืองชายทะเลอันแสนสงบ
โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เพราะเที่ยวบินสวย คือไปเช้า กลับเย็น
Day 1: กรุงเทพฯ - โบสถ์นอร์ธเทอดาม - อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ - หวุงเต่า - วัด Tian Hou Temple of Five Races - วัด The Whale Temple
06.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E
07.50 น. เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3720 บนเครื่องก็สามารถซื้ออาหารและของว่างทานกันได้ตามอัธยาศัย
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์ซิตี้ ถึงนครโฮจิมินห์ แล้วเที่ยวชม โบสถ์นอร์ธเทอดาม (Nha Tho Duc Ba) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ ที่มาพร้อมชาวฝรั่งเศส จนกลายเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ จากนั้นชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงาม
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารออกเดินทางสู่ หวุงเต่า โดยรถบัส ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 125 กิโลเมตร เป็นเมืองชายทะเลอันแสนสงบ มีชายหาดซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติที่ขึ้นชื่ออยู่ 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน เดินทางต่อยัง วัด Tian Hou Temple of Five Races และ วัด The Whale Temple
เย็น รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 2: หวุงเต่า - โฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ - โรงละครโอเปร่าเฮาส์ - ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น้ำไซ่งอน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหาร เดินทางกลับ โฮจิมินห์ซิตี้
10.30 น. ท่องเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ท่านจะได้ชมภาพประวัติศาสตร์สงครามระหว่างประเทศเวียดนามและ สหรัฐอเมริกาในอดีต จากนั้นไปชม อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ พร้อมชมตึกแบบฝรั่งเศสที่สวยงาม ชม โรงละครโอเปร่าเฮาส์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ได้เวลาช้อปปิ้งเก็บของฝาก ที่มีให้เลือกจากทั่วเวียดนามที่ ตลาดเบนถัน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดลาย เวียดนาม กระเป๋าเป้ ราคาถูก กาแฟอาราบิก้า หรือ พวงกุญแจ เป็นต้น
18.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 3: โฮจิมินห์ - อุโมงค์สงครามกู๋จี - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้ และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม
เที่ยง เดินทางกลับโฮจิมินห์ บริการอาหารกลางวัน (7)
15.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนครโฮจิมินห์ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ
17.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน