ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย กุ้ยหลิน ทัวร์เที่ยวหนานหนิง ทัวร์ฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวหยางซั่ว

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เวียดนาม - จีน ... ฮานอย ฮาลอง - กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง
แบบ 7 วัน 6 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยว 2 ประเทศ
ทัวร์เวียดนาม - จีน ... ฮานอย ฮาลอง กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง
มหัศจรรย์ 2 in 1 เวียดนาม - จีน
“นครหลวงฮานอย - มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหลิน”
กรุงฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – วัดเสาเดียว - ทะเลคืนดาบ – ชมหุ่นกระบอกน้ำ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ล่องอ่าวฮาลอง - สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการของมรดกโลก ชิมอาหารทะเลสดๆบนเรือ
หนานหนิง – สวนมิตรภาพ – เจดีย์ 9 ชั้น – กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง - ถ้ำเงิน เมืองลับแล – ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง
(7 วัน 6 คืน ) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)
Day 1: กรุงเทพฯ – ฮานอย - ทะเลคืนดาบ - หุ่นกระบอกน้ำ
10.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินกาต้า แอร์เวย์
12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดย สายการบินกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 614
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองฮานอย ชมความงามรอบ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
17.00 น. ชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น หลังอาหาร ก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก จะได้พักผ่อนเอาแรงไว้เที่ยวในวันรุ่งขึ้น
Day 2: ฮานอย – หนานหนิง – เขาชิงซี่วซาน – เจดีย์ 9 ชั้น – สวนมิตรภาพไทยจีน - วัดไทย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระ อำลาฮานอย ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพของชนบทของชาวเมืองล่างเซิน จนถึงด่าน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออก – เข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจากประเทศจีนรอรับท่าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางต่อสู่เมือง หนานหนิง เมืองเอกของมณฑลกวางสี นำท่านเดินทางขึ้น เขาชิงซิ่วซาน สู่จุดสูงสุดชมวิวตัวเมืองหนานหนิง บน เจดีย์ 9 ชั้น จากนั้นชม สวนมิตรภาพไทยจีน หนานหนิง – ขอนแก่น ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของความเป็นพี่น้อง พร้อมทั้งนำท่านกราบนมัสการ วัดไทย ที่สร้างขึ้นโดยชาวขอนแก่น
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น หลังอาหาร ก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก
Day 3: หนานหนิง – กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน – เจดีย์ทอง - ถ้ำขลุ่ยอ้อ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง กุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อากาศอบอุ่นชุ่มชื้น ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนก็ร้อนไม่มาก ต้นไม้ต้นหญ้า เป็นสีเขียวทั้งสี่ฤดู อุณหภูมิถัวเฉลี่ยต่อปี 19 องศา เป็นเมืองแห่งหินแปลก น้ำใส ธรรมชาติงาม ของมณฑลกวางสี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ไปถ่ายรูปกับ เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน อยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง มีเรื่องเล่าขานกันมาในสมัยโบราณว่าช้างตัวนี้อยู่บนสวรรค์ วันหนึ่งช้างตัวนี้หิวน้ำและได้เห็นแม่น้ำหลี่เจียง สวยและใสจึงลงมาจากสวรรค์ กินน้ำและได้เห็นทิวทัศน์สวยงามจึงไม่ยอมกลับขึ้นไปบนสวรรค์ แล้วนำท่านสู่ ทะเลสาบหรงซานหู ถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวท่านเอง จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ พบกับความสวยงามของหินงอก หินย้อยที่หาคำเปรียบเทียบไม่ได้ ถ้ำนี้ยังเป็นถ้ำที่ใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของกุ้ยหลินเลยก็ว่าได้ และครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น หลังอาหาร ก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก
Day 4: กุ้ยหลิน – เมืองลับแล – หยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – โชว์ IMPRESSION SANJIE - ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารเมืองจีน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า เก็บสัมภาระ อำลาเมืองกุ้ยหลิน เที่ยวชม เมืองลับแล หรือ ซื่อไว่เถาหยวน สัมผัสวิวกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านแห่งวัฒนธรรม ที่แสดงวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน อาทิ ชาวจ้วง ชาวเย้า ชาวม้ง และชนกลุ่มน้อยคอยให้การต้อนรับด้วยเหล้าข้าวเหนียว และลูกจ้วง ตามประเพณีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไมตรี จากนั้นเดินทางสู่เมือง หยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นไป ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง แม่น้ำนี้งดงามราวกับสายเข็มขัดไหมสีมรกต ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ชมสายน้ำไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่าง ๆ กัน ตามจินตนาการณ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หลังจากนั้น ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION SANJIE ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผืนน้ำ ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยผู้กำกับระดับโลก “จางอวี้โหมว” อลังการมิรู้ลืม หลังจากนั้น อิสระที่ ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารเมืองจีน) ช้อบปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก และขนมพื้นเมือง ถ่ายภาพกับบรรยากาศของถนนโบราณตามอัธยาศัย
Day 5: หยางซั่ว – ถ้ำเงิน – หนานหนิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เที่ยว ถ้ำเงิน เป็นถ้ำเปิดใหม่และสวยงามที่สุด ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามและหาพบได้ยาก นับเป็นมหาสมบัติทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง มีน้ำตกสายน้ำใสและปลาต่างๆ ไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ท่านจะได้เที่ยวชม ปราสาทพระจันทร์ และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงมีค่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเงิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง หนานหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น หลังอาหาร ก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก
Day 6: หนานหนิง - ฮาลองเบย์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก อำลาสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางสู่ประเทศเวียดนาม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพจนถึงด่าน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออก – เข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เดินทางสู่ ฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมนาข้าวสวยงาม 2 ข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น หลังอาหาร ก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระช้อปปิ้งตลาดนัดกลางคืน เมืองฮาลอง
Day 7: ล่องอ่าวฮาลอง – ฮานอย - สุสานโฮจิมินท์ – วัดเจดีย์เสาเดียว - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือชมความงามของ อ่าวฮาลอง 4 ชั่วโมง ที่มีความสวยงามมากจนได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ที่ธรรมชาติได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนที่มีรูปร่างแปลกตานับพันเกาะสลับซับ ซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม แวะเข้าชม ถ้ำหินปูน ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงามก่อนกลับขึ้นฝั่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ซีฟู๊ดอาหารทะเล น้ำจิ้มรสเด็ด
บ่าย เดินทางไปฮานอย ชม สุสานท่านโฮจิมินห์ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโส ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดี อยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (จะปิด งดเข้าภายในอาคารสุสาน วันจันทร์,วันศุกร์ และช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี เพื่อที่จะทำการอาบน้ำยา และบูรณะแต่สามารถถ่ายรูปได้ด้านหน้า) ชมเขต บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่อยู่อาศัยของท่านซึ่งครั้งหนึ่ง ใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม และ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดเจดีย์เสาเดียว(One Pillar Pagoda) ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณจวบจนกระทั่งปัจจุบัน จากนั้นเดินทางสู่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
23.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR615
01.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย กุ้ยหลิน ทัวร์เที่ยวหนานหนิง ทัวร์ฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวหยางซั่ว