ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ โฮจิมินห์ ดาลัด

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ โฮจิมินห์ ดาลัด
แบบ 7 วัน 6 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยว เวียดนามเหนือ จรดใต้
ฮานอย ฮาลองเบย์ โฮจิมินห์ ดาลัด เส้นทางโรแมนติค สัมผัสมรดกโลก...อ่าวฮาลองเบย์
## บินลัดฟ้า...สู่ ดาลัด ปารีสตะวันออก

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ดาลัด ปารีสตะวันออก สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังเบ๋าได๋ หุบเขาแห่งความรัก
นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมทิวสน นครโฮจิมินห์ ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน โบสถ์นอร์ทดาม พิพิภัณฑ์สงคราม ทำเนียบประธานาธิบดี
(7 วัน/ 6 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
Day 1: กรุงเทพฯ - ฮานอย
10.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ L
12.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียตนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 830
14.10 น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ใจกลางกรุงฮานอย เข้าชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม จากนั้นเที่ยวชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บ้านเรือนในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ ทะเลสาบยามเย็นที่งดงาม ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับสู่ที่พัก
Day 2: จตุรัสบาติงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ – วิหาวรรณกรรม – ทะเลสาบคืนดาบ – ฮาลองเบย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ (ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสปาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางโดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม. (ใช้เวลา 3-3.5 ชม.) เดินทางสู่ มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์
เย็น ถึงเมืองฮาลอง รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
Day 3: ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง
07.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
12.00 น. (บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์สด ๆ บนเรือ) อีกทั้ง สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อสู่กรุงฮานอย
15.30 น. ถึงกรุงฮานอย อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่าน ถนนเก่า 36 สาย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ กลับสู่โรงแรมที่พัก
Day 4: ฮานอย - ดาลัด
 
......... น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
07.30 น. บินตรงสู่เมืองดาลัด โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN277
09.10 น. ถึงเมืองดาลัด นั่งรถบัวปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง ชม น้ำตกเปรน (Pren Water Fall) น้ำตกที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ไปนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัด จากมุมสูง.....สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง ต่อด้วยชมวัดเก่าของเมืองดาลัด จากนั้นชม พระราชวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ นับว่าเป็นจุดที่ลือชื่ออีกแห่งที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ... หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 5: ดาลัด
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก ชม สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่รับรองว่าทุกท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ ....เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยทีเดี่ยว เมื่ออิ่มตา อิ่มใจ และชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) จากนั้นชม บ้านการ์ตูน Crazy House พบกับความน่ารักของการสร้างบ้านในแต่ละแบบตามสไตล์ ตามจินตาการของผู้สร้าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ชม ตลาดกลางเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ... หลังอาหารกลับสู่ที่พัก
Day 6: ดาลัด – โฮจิมินห์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบิน เหิรฟ้าสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และ ชมไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงามของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอยู่ ชม ศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึง ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกชม และชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมเครื่องมือการรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นของจริง อาทิ เครื่องบินขับไล่, รถถังที่ใช้ในสงครามเวียดนาม ภายในอาคารชมภาพประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามกับกองทัพอเมริกันโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามทั้งหลายอย่างชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ จากนั้น อิสระช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิ ตุ๊กตาไม้ งานแกะสลัก เรือสำเภา หรือของแต่งบ้าน ฯลฯ
19.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม จากนั้นกลับสู่ที่โรงแรมที่พัก
Day 7: โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครโฮจิมินห์เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ
10.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 851
12.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ โฮจิมินห์ ดาลัด