ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวแกรนด์เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้
แบบ 7 วัน 6 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยว
ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดีบ้านพักโฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนมู
เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น อุโมงค์กูจี พิพิธภัณฑ์สงคราม โบสถ์นอร์ทดาม ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน
(7 วัน / 6 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
Day 1: กรุงเทพฯ – ฮานอย - อ่าวฮาลองเบย์
10.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ L
12.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 830
14.10 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ ผ่านพิธีการตตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม. ( ใช้เวลา 3-3.5 ชม ) สู่ มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์
เย็น ถึงเมืองฮาลอง รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
Day 2: ล่องเรือฮาลองเบย์ – ฮานอย – ชมหุ่นกระบอกน้ำ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
11.00 น. (บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์สด ๆ บนเรือ) อีกทั้งสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อสู่กรุงฮานอย
15.30 น. ถึงกรุงฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นอิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับที่พัก
Day 3: ฮานอย – ดานัง - ฮอยอัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางเข้าเคารพศพที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ (ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ ) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง และชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ... หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่สนามบิน
14.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN317
15.45 น. ถึงสนามบินเมืองดานัง ชม พิพิธภัณฑ์จาม พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของศิลปะพวกจามที่ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศเวียดนาม จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองฮอยอัน เช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมที่พัก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ... หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 4: ฮอยอัน – ดานัง – เว้
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน ท่านจะได้สัมผัสกับเมืองเล็กที่สุดแสนจะโรแมนติค และคลาสสิคที่สุดอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่ามีเรือขนส่งสินค้าอย่างเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขาย เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งในด้านสินค้าและวัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของเมืองนี้ด้วย ที่ทางรัฐบาลได้อนุรักษ์สภาพของสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ให้คงอยู่ในสภาพเดิม และชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่นพร้อมกับรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมา ของ บ้านโบราณ และเจดีย์ฟูเจี้ยน ช้อบปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองเว้ ระยะทางกว่า 141 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลแปซิฟิคที่สวยงามที่สุดมีอ่าวขนาบ ท้องทะเลสีครามและผ่านจุดชมวิวบนภูเขาไหหวันภูเขาที่แบ่งเวียดนามเหนือใต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ) ไปล่องเรือชมทัศนียภาพความงดงามของแม่น้ำหอม หรือแม่น้ำเฮืองยาง และสัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนามริมฝั่งแม่น้ำหอม แม่น้ำสายโรแมนติคที่สุดของเมืองเว้ และขึ้นฝั่งชมความงามของ วัดเจดีย์เทียนมู่ ที่ตั่งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำหอม วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์เทียนมู่ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ... หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก
Day 5: เว้ - โฮจิมินห์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ชม สุสานจักรดิ์พรรดิ์ไคดิงห์ ชมความงดงามและชมสถาปัตยกรรมของการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพเขียนพื้นผนังที่บรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า และชม พระราชวังเมืองเว้ มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามกลาง พระราชวังโบราณ หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า พระราชวังไดนอย ที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียนทั้ง 13 พระองค์ เคยประทับอยู่ที่นี่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ... หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบิน
13.40 น. เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN253
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครโฮจิมินห์ เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และ ชมไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงามของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอยู่ ชม ศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกชม และชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ... หลังอาหารนำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก
Day 6: โฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี – ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน
 
เช้า รับประทานรอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก แล้วเดินทางสู่ อุโมงค์กูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้ และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเข้าเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ซึ่งรวบรวมประวัติความเป็นมา การสร้างชาติของชาวเวียดนาม และที่เก็บรวบรวมอาวุธที่ใช้ในการรบสมัยสงครามให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษากัน จากนั้นชม วังเอกภาพหรือทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเพื่อการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมห้องปฏิบัติการ การรบ การติดต่อสื่อสารและการวางแผนการรบ การหลบภัยต่างๆภายใน ได้เวลาช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิ ตุ๊กตาไม้ งานแกะสลัก เรือสำเภา หรือของแต่งบ้าน ฯลฯ
19.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม
21.30 น. เดินทางกลับที่พัก ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 7: โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. เดินทางสู่ สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
11.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN851
13.10 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้